Get Adobe Flash player
Pagrindinis Veikla Veiklos įsivertinimas

VEIKLOS ĮSIVERTINIMO (PLAČIOJO AUDITO) IŠVADOS

už 2012-2013 m.m.

2013-2014 m.

Placiojo isivertinimo rezultatai 2016 m.

Luokės Vytauto Kleivos gimnazijos 2016 m. plačiojo įsivertinimo rezultatai.

Geriausiai įvertinti rodikliai:

4.3.2. Nuolatinis profesinis tobulėjimas

3.2.1. Mokymasis ne mokykloje

4.2.3. Mokyklos tinklaveika

4.1.3. Mokyklos savivalda

 

Silpniausiai įvertinti rodikliai:

1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga

1.1.1. Asmenybės tarpsmas

4.2.1. Veikimas kartu

 

Giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai:

1.1.1. Asmenybės tarpsmas

1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga

1.2.2. Mokyklos pasiekimai ir pažanga

4.2.1. Veikimas kartu

 

Įsivertinimo grupės vadovė                                              Danutė Ubartienė

 

 

 

 

 

Metodinių grupių rekomendacijos veiklai tobulinti:

1.1.1.Asmenybės tarpsmas

Programa ,,Kam to reikia?“

Psichologo konsultacijos.

Karjeros planavimo renginiai.

 

1.2.1.Mokinio pasiekimai ir pažanga

Individualios pažangos stebėjimas, fiksavimas ir aptarimas su mokiniais.

Klasės vadovų pasitarimai su klasei dėstančiais mokytojais.

Trišaliai pokalbiai (kl. vadovas – mokinys – tėvas).

Lankstesnis konsultacijų grafikas.

Dubliuotų pamokų keitimas pusmečio eigoje.

Namų darbų klubas.

Laikinos konsultacijos ilgai nelankiusiems dėl ligos.

 

4.2.1. Veikimas kartu

Dalijimasis patirtimi (atvirų pamokų vedimas ir stebėjimas, lankytų seminarų sklaida)

Pagalba vienas kitam organizuojant renginius.

Organizuojami bendri aktualūs seminarai visai mokytojų bendruomenei.

Metodinės išvykos.