Pgalbos specialistai

Socialinė pedagogė

Pagrindinis socialinio pedagogo veiklos tikslas – padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo įstaigoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais.

Socialinio pedagogo veikla:

 • dirba individualiai su asmeniu – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais;
 • vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo,  lankomumo, mokymosi motyvacijos, elgesio, žalingų įpročių);
 • padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę –pedagoginę pagalbą;
 • bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų;
 • siekiant užtikrinti vaiko gerovę bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis;
 • kartu su kitais gimnazijos pedagogais, specialistais bei kitomis institucijomis inicijuoja mokyklos nelankymo, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto, savižudybių ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevenciją, vykdo prevencines programas;
 • palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą;
 • atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose;
 • kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą;
 • kartu su klasių vadovais, kitais ugdytojais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu;
 • informuoja, konsultuoja moksleivius karjeros planavimo klausimais;
 • dalyvauja įvairių, gimnazijoje veikiančių, darbo grupių veikloje;
  dalyvauja moksleivių socializacijos procese – skatina ir organizuoja moksleivių užimtumą, organizuoja pažintinę veiklą, inicijuoja ir vykdo socializacijos programas.

Kontaktai ir darbo laikas:

Dalė Strėlkuvienė (Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.)
Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis

7:30 - 12:00

12:30 - 17:30

7:30 - 12:00

12:30 - 17:30

7:30 - 12:00

12:30 - 17:30

7:30 - 12:00

12:30 - 17:30

7:30 - 12:00

12:30 - 15:00

 

Logopedas

Logopedas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų.

LOGOPEDO FUNKCIJOS:

 • ištirti bei įvertinti vaikų kalbos raidos ypatumus, nustatyti kalbos ir komunikacijos sutrikimus
 • laikantis Specialios pedagoginės pagalbos teikimo apraše numatytos tvarkos, siūlyti skirti specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų;
 • bendradarbiauti su pedagogais, specialiųjų poreikių vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numatyti specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir uždavinius, juos taikyti;
 • konsultuoti pedagogus, specialiųjų poreikių vaikų tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos vaikams teikimo klausimais;
 • sudaryti individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių vaikų kalbos ugdymo programas, jas taikyti;
 • šalinti specialiųjų poreikių vaikų kalbos ir komunikacijos sutrikimus;
 • padėti pedagogams pritaikyti vaikams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, ugdomąją medžiagą ir ugdymo priemones;
 • rengti ir naudoti logopedinės pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių vaikų kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų lavinimui;
 • tvarkyti ir pildyti savo darbo dokumentus,  reglamentuotus Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos apraše;
 • dalyvauti įstaigos Vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • logopedas vykdo kitus direktoriaus nurodymus, jei jie susiję su tiesioginiu darbu ir neprieštarauja šiam pareiginiam aprašui.

Kontaktai ir darbo laikas:

Ingrida Kasmauskienė (Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.)
Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis

9:50 - 10:35

12:00 - 13:45

9:50 - 11:40

9:50 - 13:45

8:00 - 9:40

10:55 - 13:45

7:45 - 8:45

 Nelė Norkūnienė (Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.)
Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
         

 

Specialusis pedagogas

          Specialusis pedagogas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymosi sunkumų, turintiems negalių. Padeda mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje/klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.

          Pataria mokytojams, kaip pritaikyti mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, rengti pritaikytas ir individualizuotas programas.

Kontaktai ir darbo laikas:

Ingrida Kasmauskienė (Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.)
Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis

8:00 - 9:40

10:55 - 11:40

13:50 - 14:35

8:00 - 9.40

13:00 - 13:45

8:00 - 9:40

13:50 - 14:35

 8:55 - 10:35  8:55 - 12:55

 

Mokytojo padėjėjas

          Padeda mokiniui (mokinių grupei): orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si), mokykloje ir už jos ribų ugdomosios veiklos, pamokų, pertraukų, popamokinės veiklos, papildomo ugdymo, renginių ir išvykų metu; įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti: paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant; padeda perskaityti ar perskaito tekstus, skirtus mokymuisi; padeda užsirašyti ar užrašo mokymo medžiagą; padeda tinkamai naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis; padeda atlikti kitą su ugdymu(si), savitarna, savitvarka, maitinimu(si) susijusią veiklą; 

          Bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu ir kitais su mokiniu (mokinių grupe) dirbančiais specialistais.

Darbo laikas:

Savaitės dienos I II III IV V
Mokytojo padėjėjas 4 val. 4 val. 4 val. 4 val. 4 val.
Mokytojo padėjėjas 4 val. 4 val. 4 val. 4 val. 4 val.
Mokytojo padėjėjas 2 val. 2 val. 2 val. 2 val. 2 val.

 

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
„Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis“
Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

Gimnazijos misija

Gimnazija - atvira visuomenei ugdymo įstaiga, teikianti kokybiška ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį išsilavinimą, sudaranti sąlygas mokinių saviraiškos poreikių tenkinimui, ruošianti sveiką, sveiką asmenybę, kuriančią savo bendruomenės ateitį.

Kontaktai

Luokės Vytauto Kleivos gimnazija;

Adresas: Mokyklos g. 5, Luokė, Telšių rajonas;

Tel.: (8 444) 43113;

El. p.: lvkgimnazija@gmail.com;

© 2022 Luokės Vytauto Kleivos gimnazija. Visos teisės saugomos. | Designed By JoomShaper

Paieška