Tarybos, komisijos, grupės

GIMNAZIJOS TARYBA - aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, ir jų tėveliams (globėjams, rūpintojams) ir mokytojams, vienijanti gimnazijos bendruomenę, siekiančią bendrų ugdymo bei lavinimo tikslų.

Komisiją sudaro:

Komisijos pirmininkė:

Pirmininko pavaduotoja:

Nariai:

 

MOKYTOJŲ TARYBA - nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija, mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro mokyklos vadovybė, visi mokykloje dirbantys mokytojai, socialinė pedagogė ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai.

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA - paskirtis rūpintis vaikui saugia ir palankia ugdymosi aplinka, organizuoja švietimo pagalbą mokiniui, mokytojui ir vaiko atstovams ir užtikrina sklandų vaiko įsitraukimą į ugdymo procesą ir teikia reikalingą švietimo ar kitą pagalbą.

Komisiją sudaro:

Komisijos pirmininkė: Dalia Jonauskienė, pavaduotoja ugdymui.

Pirmininko pavaduotoja: Dalė Strėlkuvienė, vyr. soc. pedagogė

Nariai:

Valentina Žeimienė, matematikos vyr. mokytoja,

Ingrida Galinauskienė vyr. logopedė, spec. pedagogė,

Dalia Soltanienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė.

 

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
„Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis“
Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

Gimnazijos misija

Gimnazija - atvira visuomenei ugdymo įstaiga, teikianti kokybiška ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį išsilavinimą, sudaranti sąlygas mokinių saviraiškos poreikių tenkinimui, ruošianti sveiką, sveiką asmenybę, kuriančią savo bendruomenės ateitį.

Kontaktai

Luokės Vytauto Kleivos gimnazija;

Adresas: Mokyklos g. 5, Luokė, Telšių rajonas;

Tel.: (8 444) 43113;

El. p.: lvkgimnazija@gmail.com;

© 2023 Luokės Vytauto Kleivos gimnazija. Visos teisės saugomos. | Designed By JoomShaper

Paieška