El. dienyno nuostatai

Elektroninio dienyno nuostatai

PATVIRTINTA

Telšių rajono Luokės vidurinės mokyklos

direktorės 2012 m. rugpjūčio 31 d.

įsakymu Nr. V1-219

 

Telšių rajono Luokės vidurinės mokyklos

ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Telšių rajono Luokės vidurinės mokyklos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai (toliau – nuostatai) sudaryti vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. ĮSAK-2008, (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. ISAK-1459 redakcija), skirti tik Telšių rajono Luokės vidurinės mokyklos (toliau – Mokykla) vidaus naudojimui.

 2. Nuostatai reglamentuoja Luokės vidurinės mokyklos dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu, išspausdinimo ir perkėlimo į skaitmeninę laikmeną tvarką, asmenų, tvarkančių dienyną funkcijas ir atsakomybę.

 3. Nuostatuose vartojamos sąvokos:

  1. Elektroninis dienynas (toliau e-dienynas) – dienynas, tvarkomas naudojant tam pritaikytas informacines ir komunikacines technologijas.

  2. Elektroninio dienyno administratorius – asmuo, Mokyklos direktoriaus įsakymu paskirtas atlikti elektroninio dienyno administravimo funkcijas, numatytas šiuose Nuostatuose.

 4. E-dienynas sudaromas tvarkant tuos pačius skyrius ir įvedant tuos pačius duomenis kaip ir spausdintuose dienynuose, kurių formas tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras.

 5. Logopedo, specialiojo pedagogo pamokų, mokinių mokymo namuose ir savarankiško mokymo(si) veiklos apskaita vykdoma tik spausdintuose dienynuose, o galutiniai rezultatai perkeliami į e-dienyną.

 6. Ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupių veiklos apskaita vykdoma tik spausdintuose dienynuose.

 7. Mokyklos sprendimas mokinių ugdymo apskaitą tvarkyti e-dienyne ir jo duomenų pagrindu sudaryti dienyną priimtas pritarus Mokytojų tarybai, Mokyklos tarybai ir suderintas su steigėju.

 

II. ELEKTRONINIO DIENYNO ADMINISTRAVIMAS IR PRIEŽIŪRA

 

 1. E-dienynus stebėti turi teisę:

  1. direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, socialinis pedagogas – visus e-dienynus, nuolat;

  2. klasės vadovas – auklėjamosios klasės mokinių e-dienynus, nuolat;

  3. mokomojo dalyko, neformaliojo ugdymo mokytojas – mokomos klasės (mobilios grupės) e-dienynus, nuolat;

  4. mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) – vaiko (globotinio) e-dienyną, nuolat;

  5. mokinys – savo e-dienyną, nuolat;

  6. vykdantys mokyklos priežiūrą asmenys – atskiru nurodymu (pavedimu), suderinę su mokyklos direktoriumi.

 2. E-dienyno priežiūrą vykdo direktoriaus pavaduotojai ugdymui.

 3. E-dienyną administruoja direktoriaus įsakymu paskirtas e-dienyno administratorius.

 

III. ASMENŲ, ADMINISTRUOJANČIŲ, PRIŽIŪRINČIŲ, TVARKANČIŲ MOKINIŲ UGDOMOSIOS VEIKLOS APSKAITĄ ELEKTRONINIAME DIENYNE, FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ

 

 1. Elektroninio dienyno administratorius:

  1. yra atsakingas už teisingą informacijos, reikalingos e-dienyno funkcionavimui, suvedimą: pamokų, mokinių atostogų laiką, pusmečių datas, mokinių pažangos vertinimo tipus, mokytojų bei mokinių sąrašus ir kt.;

  2. reikalui esant, tikslina pamokų, pusmečių laiką;

  3. išdalina mokytojams, mokiniams ir jų tėvams (globėjams) prisijungimo duomenis, pametus ar užmiršus suteikia naujus prisijungimo duomenis;

  4. sukuria naujai sudarytas klases, įrašo klasių vadovus;

  5. nuolat tikrina mokinių ir mokytojų sąrašą (įrašo naujai atvykusius mokinius, pradėjusius dirbti mokytojus, išrašo išvykusius mokinius ir mokytojus);

  6. sukuria ir įrašo trūkstamus dalykus pagal mokyklos ugdymo planą;

  7. užrakina ir atrakina (jei to reikalauja ir leidžia sistema) mobilių grupių, klasių mokinių pusmečių ir metinių pažymių pildymo funkcijas;

  8. teikia e-dienyno vartotojams konsultacijas, konsultuojasi su e-dienyno administratoriumi;

  9. ne vėliau kaip iki paskutinės rugpjūčio mėnesio darbo dienos perkelia e-dienyną į skaitmeninę laikmeną.

 2. Informacinių technologijų inžinierius:

  1. užtikrina e-dienyno programinės įrangos teisingą ir tvarkingą veikimą;

  2. užtikrina e-dienyno funkcionavimą, duomenų saugumą.

 3. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui:

  1. atsako už tai, kad iki nustatytos datos būtų pateikiama reikiama informacija ir duomenys e-dienyno administratoriui:

   1. iki rugpjūčio 31 d. sudaro klasių sąrašus;

   2. iki rugsėjo 10 d. mobilių grupių sąrašus;

   3. iki rugsėjo 15 d. nuolatinių pamokų, neformalaus ugdymo tvarkaraščius;

   4. paskirsto po rugsėjo 1 d. į mokyklą atvykusius mokinius į klases, mobilias grupes, informuoja apie išvykusius mokinius;

  2. nuolat kontroliuoja ir analizuoja mokytojų, klasės vadovų veiklą pildant e-dienynus;

  3. rūpinasi pusmečio pažangumo ir lankomumo ataskaitų išspausdinimu ir duomenų jose patikimumu;

  4. mokinių ugdomąją veiklą vykdančiam asmeniui nutraukus darbo sutartį per mokslo metus, patikrina jo tvarkytą mokinių ugdymo apskaitą;

  5. užtikrina informacijos apie mokinių ugdymosi rezultatus pateikimą atsakingiems asmenims ir institucijoms;

  6. patikrintą mokinių pažangumo ir lankomumo apskaitos suvestinių bei mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinių bylą ir skaitmeninę laikmeną perduoda į mokyklos archyvą;

  7. teisės aktų nustatyta tvarka atsako už perkeltų į skaitmeninę laikmeną duomenų teisingumą, tikrumą ir autentiškumą.

 4. Klasių vadovai:

  1. prasidėjus mokslo metams (iki rugsėjo 5 d.) patikrina savo klasės mokinių sąrašus (visų dalykų);

  2. patikrina savo klasės pamokų tvarkaraštį, apie netikslumus informuoja dalyko mokytoją;

  3. pildo su klasės vadovo darbu susijusius e-dienyno skyrius;

  4. išduoda vadovaujamos klasės mokiniams prisijungimo prie e-dienyno slaptažodžius;

  5. kasdien patikrina vadovaujamos klasės mokinių lankomumą;

  6. gavę iš mokinio praleistas pamokas pateisinantį dokumentą, per dvi darbo dienas įveda duomenis į e-dienyną;

  7. išspausdina saugaus elgesio instruktažų lapus, įsega į mokyklos saugaus elgesio instruktažų bylą mokytojų kambaryje. Pasibaigus mokslo metams atiduoda juos direktoriaus pavaduotojui ugdymui;

  8. tėvams ar globėjams įteikia vartotojų prisijungimo prie e-dienyno vardus ir slaptažodžius;

  9. tėvams ar globėjams, neturintiems galimybės prisijungti prie e-dienyno, kas mėnesį išspausdina mokinio pažangumo ir lankomumo ataskaitas, pasibaigus pusmečiui išspausdina pusmečio pažangumo ir lankomumo ataskaitas;

  10. vidaus žinutėmis bendrauja su mokiniais, jų tėvais, klasei dėstančiais mokytojais, mokyklos administracija;

  11. skelbia informaciją apie tėvų susirinkimus;

  12. įrašo savo vadovaujamos klasės mokinių gautus pagyrimus, pastabas, papeikimus;

  13. paruošia e-dienyno ataskaitas iš mokyklos išeinantiems mokiniams. Vieną egzempliorių sega į klasės mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinių bylą;

  14. pagal administracijos nurodymus formuoja savo klasės ataskaitas;

  15. pasibaigus pusmečiui ir mokslo metams išspausdina klasės mokinių pažangumo ir lankomumo ataskaitą, mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinę ir perduoda direktoriaus pavaduotojui ugdymui;

  16. kartu su visuomenės sveikatos specialiste surašo duomenis apie mokinio sveikatą;

  17. užtikrina klasės mokinių duomenų saugumą;

  18. paruošia formą mokinių ugdomąją veiklą vykdžiusiems asmenims (dalyko mokytojui ir kitiems) dėl patvirtinimo, kad e-dienyne pateikti duomenys ir įrašai yra teisingi. Užpildytą formą pateikia direktoriaus pavaduotojui ugdymui;

  19. apie pastebėtus netikslumus ir klaidas e-dienyne iškart informuoja direktoriaus pavaduotoją ugdymui.

 5. Mokytojai:

  1. pusmečio pradžioje per 5 darbo dienas sudaro mobilias grupes pagal pavaduotojo ugdymui pateiktus sąrašus, pasitikrina, ar visi klasių, mobilių grupių mokiniai įrašyti į e-dienyną, sudaro savo dalyko ir kursų grupes;

  2. suveda savo asmeninį tvarkaraštį;

  3. kasdien pildo pamokų duomenis: pamokos datą, turinį, namų darbus, pažymius, pastabas mokiniams, pažymi neatvykusius mokinius, fiksuoja pavėlavimus. Jei pamokos nevyko dėl šalčio, karantino ar stichinių nelaimių, e-dienyne žymimos datos ir parašoma: „Pamoka nevyko dėl...“. Šios dienos įskaičiuojamos į mokslo dienų skaičių;

  4. duomenis į e-dienyną įveda tą pačią dieną, kada vyko pamoka;

  5. ne vėliau kaip prieš savaitę e-dienyne pažymi numatomus atsiskaitymo ir kontrolinius darbus;

  6. kontrolinių, savarankiškų ar kitų ilgalaikių darbų įvertinimus surašo per dvi savaites;

  7. ne vėliau kaip paskutinę pusmečio, mokslo metų dieną išveda pusmečio, mokslo metų pasiekimų įvertinimus, atsako už jų teisingumą. Mokinio, mokyto namuose, besimokiusio savarankiškai, atvykusio tęsti mokslo iš gydymo įstaigos ar kitos mokyklos, per mokslo metus gauti įvertinimai į dalyko e-dienyną neperkeliami. Dalykų mokytojai pusmečių ar metinius įvertinimus išveda iš šioje mokykloje ir gydymo įstaigoje ar kitoje mokykloje gautų įvertinimų;

  8. pasibaigus mėnesiui per 5 darbo dienas baigia pildyti elektroninį dienyną;

  9. vidaus žinutėmis bendrauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), klasėje dėstančiais mokytojais, mokyklos administracija (pagal poreikį);

  10. rašo komentarus, pastabas, pagyrimus atskiriems mokiniams, klasei, mobiliai grupei;

  11. apie pastebėtus netikslumus ir klaidas e-dienyne iškart informuoja direktoriaus pavaduotoją ugdymui;

  12. pasibaigus pusmečiui ir mokslo metams parašu klasės vadovo paruoštoje formoje patvirtina, kad e-dienyne jo pateikti duomenys ir įrašai yra teisingi;

  13. užtikrina e-dienyne naudojamų duomenų ir savo prisijungimo prie e-dienyno slaptažodžių saugumą.

 6. Socialinis pedagogas:

  1. stebi į rizikos grupę įtrauktų mokinių lankomumą, gautas pastabas ir apie tai informuoja Vaiko gerovės komisiją bei teikia siūlymus komisijai dėl individualaus darbo su mokiniu, bendradarbiavimą su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais);

  2. suformuoja mokinių lankomumo ataskaitas;

  3. vidaus žinutėmis bendrauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, klasių auklėtojais, mokyklos administracija (pagal poreikį);

  4. apie pastebėtus netikslumus ir klaidas e-dienyne iškart informuoja direktoriaus pavaduotoją ugdymui.

 7. Specialusis pedagogas:

  1. stebi mokinių, turinčių specialiuosius poreikius, ugdymo(si) rezultatus, juos aptaria su dalykų mokytojais, klasių auklėtojais, esant būtinybei, teikia informaciją Vaiko gerovės komisijai;

  2. vidaus žinutėmis bendrauja su mokiniais, jų tėvais (globėjais), pedagogais, administracija (pagal poreikį).

 8. Mokyklos direktorius:

  1. užtikrina e-dienyno veiklą, jo tvarkymą, informacijos saugumą, tikrumą ir patikimumą jame, dienyno sudarymą e-dienyno duomenų pagrindu, jo išspausdinimą, perkėlimą į skaitmenines laikmenas, saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka.

 9. Asmenys (e-dienyno pagrindu sudarantys dienyną, jį išspausdinantys ir perkeliantys į skaitmenines laikmenas, administruojantys, prižiūrintys ir kt.), tvarkydami duomenis vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais

 

IV. DIENYNO SUDARYMO ELEKTRONINIO DIENYNO DUOMENŲ PAGRINDU, IŠSPAUSDINIMAS, PERKĖLIMAS Į SKAITMENINĘ LAIKMENĄ

 

 1. Mokinių ugdymo apskaita per mokslo metus vykdoma e-dienyne, o mokslo metams pasibaigus sudaroma Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinių byla.

 2. Klasės vadovas išspausdina klasės mokinių pažangumo ir lankomumo suvestines, mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestines, jas pasirašo ir atsako už duomenų jose teisingumą. Pasirašytas suvestines perduoda direktoriaus pavaduotojui ugdymui.

 3. Jei e-dienyno duomenų pagrindu sudarytose pažangumo ir lankomumo suvestinėse, mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinėse nustatoma klaida, ją taiso klaidą padaręs asmuo. Klaidingas žodis, tekstas ar įvertinimas taisomas perbraukiant vienu brūkšniu. Išnašoje nurodoma mokinio vardas ir pavardė, teisingas žodis, tekstas ar įvertinimas (skaičiumi ir žodžiu), taisiusio asmens vardas ir pavardė, parašas ir taisymo data. Atitinkama klaida ištaisoma ir e-dienyne.

 4. Elektroninio dienyno administratorius iki paskutinės rugpjūčio mėnesio darbo dienos e-dienyną perkelia į skaitmeninę laikmeną ir perduoda direktoriaus pavaduotojui ugdymui.

 5. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui patikrina Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinių bylą ir kartu su e-dienyno skaitmenine laikmena perduoda į archyvą. Šios bylos tvarkomos Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 88 (Žin., 2002, Nr. 5-211; 2005, Nr. 132-4773 2009, Nr. 136-5970), nustatyta tvarka.

 

V. MOKYMOSI PASIEKIMŲ APSKAITOS SUVESTINIŲ BYLŲ SAUGOJIMAS

 

 1. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui e-dienyno duomenų pagrindu sudarytas Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinių bylas per 10 darbo dienų po mokslo metų pabaigos perduoda archyvui.

 2. Tvarkos aprašo nustatyta tvarka sudarytos Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinių bylos bei perkeltas į skaitmenines laikmenas e-dienynas saugomos Bendrojo lavinimo mokyklų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2005 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-1776/V-83 (Žin., 2005, Nr. 105-3907), nustatytą laiką.

 3. Mokyklos direktorius užtikrina e-dienyno duomenų pagrindu sudarytų Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinių bylų saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai gali būti papildomi ir keičiami mokyklos direktoriaus įsakymu, pritarus mokyklos tarybai.

 

 

 

SUDERINTA

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo

reikalų skyriaus vedėja

 

Danutė Mažeikienė

2012-09-17

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
„Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis“
Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

Gimnazijos misija

Gimnazija - atvira visuomenei ugdymo įstaiga, teikianti kokybiška ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį išsilavinimą, sudaranti sąlygas mokinių saviraiškos poreikių tenkinimui, ruošianti sveiką, sveiką asmenybę, kuriančią savo bendruomenės ateitį.

Kontaktai

Luokės Vytauto Kleivos gimnazija;

Adresas: Mokyklos g. 5, Luokė, Telšių rajonas;

Tel.: (8 444) 43113;

El. p.: lvkgimnazija@gmail.com;

© 2022 Luokės Vytauto Kleivos gimnazija. Visos teisės saugomos. | Designed By JoomShaper

Paieška