Veiklos sritys

 • Gimnazijos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.
 • Gimnazijos švietimo veiklos rūšys:
 • pagrindinė švietimo veiklos rūšis – vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20;
 • kitos švietimo veiklos rūšys:
 • ikimokyklinis ugdymas, kodas 85.10.10;
 • priešmokyklinis ugdymas, kodas 85.10.20;
 • pradinis ugdymas, kodas 85.20;
 • pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
 • sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
 • kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
 • kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
 • švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.
 • Kitos ne švietimo veiklos rūšys:
 • vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;
 • kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla, kodas 62.09;
 • bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;
 • muziejų veikla, kodas 91.02;
 • nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.
 • Gimnazijos veiklos tikslas – plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas, būtinas tolesniam mokymuisi, profesinei karjerai ir savarankiškam gyvenimui, ugdyti kūrybingumą, pilietiškumą ir lyderystę.
 • Gimnazijos uždaviniai:
 • teikti mokiniams kokybišką pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą;
 • teikti vaikams geros kokybės ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą;
 • sudaryti mokiniams sąlygas tenkinti pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius;
 • teikti mokiniams reikiamą švietimo pagalbą;
 • užtikrinti sveiką ir saugią mokymo(-si) aplinką bei savitarpio pagalba grįstą bendradarbiavimą;
 • atskleisti ir plėtoti kūrybines mokinių galias, ugdyti meninę ir estetinę kompetencijas;
 • puoselėti mokinių iniciatyvumą, savarankiškumą, gebėjimą mokytis visą gyvenimą;
 • padėti mokiniui išsiugdyti atsakomybės, humanizmo ir demokratijos principais bei vertybėmis pagrįstą dorovinę ir pilietinę savimonę bei nuostatą vadovautis šiomis vertybėmis savo gyvenime ir veikloje.
 • Gimnazija, atlikdama savo funkcijas:
 • rengia ir vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo  programas, mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina švietimo kokybę;
 • konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamomis bendrosiomis programomis, egzaminų programomis, bendraisiais ugdymo planais, atsižvelgdama į vietos ir Gimnazijos bendruomenės reikmes, taip pat į mokinių poreikius ir interesus, švietimo stebėsenos rezultatus, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese gautą informaciją, pasiekimų tyrimų, gimnazijos veiklos įsivertinimo ir išorinio vertinimo duomenis;
 • ruošia pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas papildančius bei mokinių poreikius tenkinančius šių programų modulius, neformaliojo vaikų švietimo programas;
 • dalyvauja mokinių ugdymo pasiekimų tyrimuose, vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, brandos egzaminus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;
 • sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą, padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;
 • teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą, profesinį orientavimą, vykdo vaiko minimalios priežiūros priemones;
 • atlieka mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą, organizuoja mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
 • organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas (klubus, būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka;
 • sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti kvalifikaciją, dalintis gerąja patirtimi;
 • užtikrina teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;
 • kuria ugdymo turiniui įgyvendinti reikiamą materialinę bazę vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais teisės aktais;
 • organizuoja mokinių maitinimą Gimnazijoje;
 • atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.
 • Mokiniams išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto  ministro nustatyta tvarka.
„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
„Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis“
Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

Gimnazijos misija

Gimnazija - atvira visuomenei ugdymo įstaiga, teikianti kokybiška ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį išsilavinimą, sudaranti sąlygas mokinių saviraiškos poreikių tenkinimui, ruošianti sveiką, sveiką asmenybę, kuriančią savo bendruomenės ateitį.

Kontaktai

Luokės Vytauto Kleivos gimnazija;

Adresas: Mokyklos g. 5, Luokė, Telšių rajonas;

Tel.: (8 444) 43113;

El. p.: lvkgimnazija@gmail.com;

© 2023 Luokės Vytauto Kleivos gimnazija. Visos teisės saugomos. | Designed By JoomShaper

Paieška